top of page

Jogszabályok

Az igazságügyi (írás)szakértővé válás feltételeiről, az igazságügyi (írás)szakértői tevékenység működéséről szóló jogszabályok és az igazságügyi szervezetre vonatkozó, valamint az igazságügyi (írás)szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések:
 
2016. évi XXIX. tv. az igazságügyi szakértőkről
2005. évi XLVIII. tv. az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről
282/2007. (X.26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
210/2005. (X.5.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
208/2009. (IX.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
31/2008. (XII.31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről
3/1986. (II.21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
9/2006. (II.27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
10/2006. (III.7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról
 

Az igazságügyi (írás)szakértőket érintő  eljárási törvények:

 
Az 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról (Pp.)
Az 1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról (Be.)
A 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
A 2005. évi XLVIII. tv. az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. módosításáról
A 2008. évi XLV. tv. az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
A 2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabs.tv.)
 
A személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a személyiségvédelem és az adatvédelem követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések:
 
A 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
Az Európai Uniónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára, valamint az Európai Bíróság szakértő igénybevételére vonatkozó alapvető szabályai:
 Az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés
bottom of page